سخن مدیر:

بایگانی جراح عمومی

دکتر علیرضا رستمی

دکتر علیرضا رستمی

۲۰ اسفند ۹۳

دکتر علیرضا رستمی متخصص آدرس:خ شهیدبهشتی بالاترازامامزاده ساختمان پزشکی رازی تلفن:۳۲۲۲۰۹۳۰