سخن مدیر:

بایگانی جراح استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )

دکتر عباس نوروزی

دکتر عباس نوروزی

۲۰ اسفند ۹۳

دکتر عباس نوروزی متخصص آدرس:میدان شهدا کوچه بانک مسکن ساختمان پردیس تلفن:۲۵۵ – ۲۲۳۹۸۶۴