سخن مدیر:

بایگانی مراکز آموزشی و مدارس

نام تمامی مدارس اراک

نام تمامی مدارس اراک

۱۶ شهریور ۹۱

Top of Form   Bottom of Form ردیف نام مدرسه آدرس وب سایت مدرسه ۱ دبیرستان پسرانه رایمند ناحیه ۱ اراک http://school.tama.ir ۲ ابتدایی پسرانه میرزا کوچک خان ناحیه ۲ اراک http://mks2.tama.ir ۳ دبیرستان پسرانه شاهد امام خمینی (ره) ناحیه ۱ اراک http://ik.tama.ir ۴ دبیرستان پسرانه شاهد شهید نجفی ناحیه ۲ اراک http://najafi.tama.ir ۵ راهنمایی دخترانه شرف تفرش http://sharaf.tama.ir ۶...