سخن مدیر:

بایگانی روزنامه

روزنامه عطر یاس

روزنامه عطر یاس

۱۳ دی ۹۳

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:داود باقری سردبیر: محسن قلعی گستره توزیع: استانهای مرکزی ، لرستان و همدان نشانی: اراک، خیابان شهید رجایی، کوچه وزیری، کدپستی ۳۸۱۳۹۹۵۷۸۴ تلفن: ۰۸۶۳۲۲۱۶۳۶۲ دورنگار: ۰۸۶۳۲۲۱۶۸۱۴ موبایل: ۰۹۱۸۳۶۳۲۳۲۹ وب سایت : www.AtreYas.ir ایمیل : info@AtreYas.ir , Atreyas83@yahoo.com

روزنامه نوید اراک

روزنامه نوید اراک

۱۰ دی ۹۳

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:سید محسن الحسینی سردبیر: – گستره توزیع: محلی نشانی:اراک، خیابان پاسداران(حصار)نرسیده به میدان ارک، روبروی حوزه علمیه تلفن:۰۸۶۲۲۴۴۰۴۱ دورنگار: ۰۸۶۳۲۲۲۰۶۶۵ موبایل: –

روزنامه وقایع استان

روزنامه وقایع استان

۱۰ دی ۹۳

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:نیره یوسفی راد سردبیر: – گستره توزیع: محلی نشانی: اراک- خیابان امام خمینی (ره)، روبروی سالن ستارگان، جنب بانک صادرات، طبقه دوم دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴ کدپستی: ۳۸۱۴۶۳۸۵۶۸ تلفن:۰۸۶۲۲۱۷۰۷۱ دورنگار: ۰۸۶۲۲۱۷۰۷۲ موبایل: –