سخن مدیر:

نام تمامی مدارس اراک

۳۲ دیدگاه

Top of Form

 

Bottom of Form

ردیف

نام مدرسه

آدرس وب سایت مدرسه

۱

دبیرستان پسرانه رایمند ناحیه ۱ اراک http://school.tama.ir

۲

ابتدایی پسرانه میرزا کوچک خان ناحیه ۲ اراک http://mks2.tama.ir

۳

دبیرستان پسرانه شاهد امام خمینی (ره) ناحیه ۱ اراک http://ik.tama.ir

۴

دبیرستان پسرانه شاهد شهید نجفی ناحیه ۲ اراک http://najafi.tama.ir

۵

راهنمایی دخترانه شرف تفرش http://sharaf.tama.ir

۶

دبیرستان پسرانه شهید مطهری تفرش http://smt.tama.ir

۷

دبیرستان دخترانه نمونه آوا ساوه http://ava.tama.ir

۸

دبیرستان پسرانه نمونه باقر العلوم خمین http://bok.tama.ir

۹

راهنمایی پسرانه استعدادهای درخشان علامه حلی ناحیه ۲ اراک http://raha.tama.ir

۱۰

دبیرستان دخترانه نمونه کوثر ناحیه ۲ اراک http://neka.tama.ir

۱۱

راهنمایی دخترانه حاج توکلی ناحیه ۱ اراک http://tavakol.tama.ir

۱۲

دبیرستان پسرانه استعدادهای درخشان علامه حلی ناحیه ۲ اراک http://daha.tama.ir

۱۳

دبیرستان دخترانه رضوان ناحیه ۱ اراک http://rezvan.tama.ir

۱۴

دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه ۱ اراک http://dafa.tama.ir

۱۵

راهنمایی دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه ۱ اراک http://rafa.tama.ir

۱۶

دبیرستان پسرانه نمونه حاج کاظمی ناحیه ۱ اراک http://hk.tama.ir

۱۷

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه شهید باهنر ناحیه ۱ اراک http://bahonar.tama.ir

۱۸

هنرستان فنی حرفه ای دخترانه نظامی عروضی شازند http://nezami.tama.ir

۱۹

راهنمایی پسرانه حکمت ناحیه ۲ اراک http://hekmat.tama.ir

۲۰

ابتدایی پسرانه فرهنگیان ناحیه ۲ اراک http://farhang.tama.ir

۲۱

راهنمایی دخترانه نمونه اطهر ناحیه ۲ اراک http://athar.tama.ir

۲۲

راهنمایی پسرانه المهدی (عج) ناحیه ۱ اراک http://almahdi.tama.ir

۲۳

دبیرستان پسرانه حاج اسد اله عسگری مجد آباد فراهان http://asgari.tama.ir

۲۴

ابتدایی پسرانه ولایت ناحیه ۱ اراک http://vlt.tama.ir

۲۵

ابتدایی دخترانه شاهد شهدای ۱۵ خرداد خمین http://15kh.tama.ir

۲۶

ابتدایی پسرانه آزادی ساوه http://azd.tama.ir

۲۷

ابتدایی پسرانه کاظم میثمی ناحیه ۲ اراک http://kzm.tama.ir

۲۸

ابتدایی پسرانه شهید بختیاری شازند http://shb.tama.ir

۲۹

ابتدایی دخترانه شاهد ریحانه ناحیه ۱ اراک http://reihane.tama.ir

۳۰

راهنمایی دخترانه فرهنگیان صدیقه کبری (س) ناحیه ۱ اراک http://fsc.tama.ir

۳۱

هنرستان فنی حرفه ای دخترانه مطهره ناحیه ۲ اراک http://mot.tama.ir

۳۲

دبیرستان پسرانه شکرایی ۲ ناحیه ۱ اراک http://shokr2.tama.ir

۳۳

دبیرستان دخترانه بصیرت ناحیه ۲ اراک http://basirat.tama.ir

۳۴

راهنمایی پسرانه غیر دولتی صدرا ناحیه ۱ اراک http://sadra.tama.ir

۳۵

ابتدایی پسرانه حاج سری ناحیه ۲ اراک http://hs.tama.ir

۳۶

ابتدایی دخترانه غیر دولتی شکوفه‌های ایمان ناحیه ۲ اراک http://iman.tama.ir

۳۷

ابتدایی دخترانه حاج نیری ناحیه ۲ اراک http://hn.tama.ir

۳۸

راهنمایی دخترانه فدک ناحیه ۲ اراک http://fadak.tama.ir

۳۹

راهنمایی پسرانه شاهد شهید ثامنی ناحیه ۲ اراک http://sameni.tama.ir

۴۰

راهنمایی دخترانه چهره‌ای ناحیه ۲ اراک http://ch.tama.ir

۴۱

راهنمایی دخترانه محدثه ناحیه ۲ اراک http://mo.tama.ir

۴۲

راهنمایی دخترانه حجاب ناحیه ۲ اراک http://hejab.tama.ir

۴۳

راهنمایی پسرانه شهید زراستوند ناحیه ۲ اراک http://shz.tama.ir

۴۴

راهنمایی پسرانه امام مهدی (عج) ناحیه ۲ اراک http://im.tama.ir

۴۵

راهنمایی پسرانه توحید ناحیه ۲ اراک http://tohid.tama.ir

۴۶

راهنمایی دخترانه حاج راجعی ناحیه ۲ اراک http://hr.tama.ir

۴۷

ابتدایی دخترانه غیر دولتی دانشور ناحیه ۲ اراک http://danesh.tama.ir

۴۸

ابتدایی پسرانه شهید دستغیب ناحیه ۲ اراک http://shada.tama.ir

۴۹

هنرستان فنی حرفه ای دخترانه فکوری ناحیه ۲ اراک http://fakoori.tama.ir

۵۰

دبیرستان پسرانه نمونه شهید مطهری ناحیه ۲ اراک http://is.tama.ir

۵۱

دبیرستان دخترانه برق باختر ناحیه ۲ اراک http://bb.tama.ir

۵۲

هنرستان فنی حرفه ای دخترانه بنت الهدی صدر ناحیه ۲ اراک http://bs.tama.ir

۵۳

دبیرستان دخترانه شاهد زینب کبری (س) ناحیه ۲ اراک http://zk.tama.ir

۵۴

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه شهدای مخابرات ناحیه ۲ اراک http://shmo.tama.ir

۵۵

دبیرستان پسرانه شهدای ساروق ناحیه ۲ اراک http://shs.tama.ir

۵۶

دبیرستان پسرانه علوی ناحیه ۲ اراک http://alavi.tama.ir

۵۷

دبیرستان دخترانه فردوس ناحیه ۲ اراک http://fe.tama.ir

۵۸

دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگان ساوه http://dafas.tama.ir

۵۹

راهنمایی پسرانه میر مومنی ناحیه ۲ اراک http://mim.tama.ir

۶۰

راهنمایی دخترانه غدیر ناحیه ۱ اراک http://ghadir.tama.ir

۶۱

ابتدایی پسرانه فرهنگیان قیام ناحیه ۱ اراک http://eghiam.tama.ir

۶۲

دبیرستان پسرانه صدرا ناحیه ۱ اراک http://sadra1.tama.ir

۶۳

دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرا ناحیه ۲ اراک http://sadra2.tama.ir

۶۴

دبیرستان پسرانه صدرا خمین http://sadra3.tama.ir

۶۵

دبیرستان دخترانه صدرا خمین http://sadra4.tama.ir

۶۶

دبیرستان پسرانه صدرا ساوه http://sadra5.tama.ir

۶۷

دبیرستان دخترانه صدرا محلات http://sadra6.tama.ir

۶۸

دبیرستان دخترانه هیات امنایی خدیجه کبری ناحیه ۱ اراک http://kkobra.tama.ir

۶۹

ابتدایی پسرانه حضرت محمد (ص) ناحیه ۱ اراک http://hm.tama.ir

۷۰

ابتدایی پسرانه مجتمع صیاد شیرازی ناحیه ۱ اراک http://mshirazi.tama.ir

۷۱

راهنمایی پسرانه مجتمع یادگار امام (ره) ناحیه ۱ اراک http://myemam.tama.ir

۷۲

ابتدایی پسرانه فرهنگیان امام صادق (ع) ناحیه ۱ اراک http://is1.tama.ir

۷۳

ابتدایی پسرانه حمزه سید الشهدا (ع) ناحیه ۱ اراک http://sshohada.tama.ir

۷۴

ابتدایی پسرانه شهید آیت اله صدر (ره) ناحیه ۱ اراک http://sadr.tama.ir

۷۵

ابتدایی پسرانه دین و دانش ناحیه ۱ اراک http://dod.tama.ir

۷۶

ابتدایی دخترانه فدک ناحیه ۱ اراک http://ebtfadak.tama.ir

۷۷

ابتدایی دخترانه خاکباز ناحیه ۱ اراک http://khakbaz.tama.ir

۷۸

ابتدایی دخترانه قدس ناحیه ۱ اراک http://qods.tama.ir

۷۹

ابتدایی دخترانه سید مرتضی ناحیه ۱ اراک http://sm.tama.ir

۸۰

ابتدایی دخترانه مجتمع ام ابیها (س) ناحیه ۱ اراک http://m-omeabiha.tama.ir

۸۱

ابتدایی دخترانه حضرت زینب (س) ناحیه ۱ اراک http://zaynab.tama.ir

۸۲

ابتدایی دخترانه فردوس ناحیه ۱ اراک http://ferdos.tama.ir

۸۳

راهنمایی پسرانه عدالت ناحیه ۱ اراک http://m-edalat.tama.ir

۸۴

راهنمایی دخترانه انقلاب اسلامی ناحیه ۱ اراک http://enghelab-eslami.tama.ir

۸۵

راهنمایی دخترانه عترت ناحیه ۱ اراک http://etrat.tama.ir

۸۶

راهنمایی دخترانه فرهنگیان قدس ناحیه ۱ اراک http://fghods.tama.ir

۸۷

راهنمایی پسرانه پارسیان ابراهیم آباد ناحیه ۱ اراک http://m-parsian.tama.ir

۸۸

راهنمایی پسرانه شیخ کلینی ناحیه ۱ اراک http://koleini.tama.ir

۸۹

راهنمایی دخترانه زینبیه مالک اباد ناحیه ۱ اراک http://zaynabyeh-malekabad.tama.ir

۹۰

دبیرستان پسرانه شکرایی یک ناحیه ۱ اراک http://shokraee1.tama.ir

۹۱

دبیرستان پسرانه هیات امنایی شهید بهشتی ناحیه ۱ اراک http://beheshti.tama.ir

۹۲

هنرستان کاردانش دخترانه سهم اللمک بیات ناحیه ۱ اراک http://smb.tama.ir

۹۳

دبیرستان دخترانه زینبیه ناحیه ۱ اراک http://zeynabyeh.tama.ir

۹۴

هنرستان فنی حرفه ای دخترانه فاطمیه ناحیه ۱ اراک http://fatemyeh.tama.ir

۹۵

دبیرستان دخترانه معصومیه ناحیه ۱ اراک http://masomyeh.tama.ir

۹۶

دبیرستان دخترانه مطهره ناحیه ۱ اراک http://motahareh.tama.ir

۹۷

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه حضرت قائم ناحیه ۱ اراک http://hg.tama.ir

۹۸

هنرستان فنی حرفه ای دخترانه پوشینه بافت ناحیه ۱ اراک http://poshinehbaft.tama.ir

۹۹

ابتدایی پسرانه دهخدا ناحیه ۱ اراک http://dehkhoda.tama.ir

۱۰۰

ابتدایی دخترانه فرشتگان ناحیه ۱ اراک http://fereshtegan.tama.ir

۱۰۱

ابتدایی دخترانه موسی بن جعفر ناحیه ۱ اراک http://moosabnejafar.tama.ir

۱۰۲

راهنمایی پسرانه ولیعصر (عج) ناحیه ۱ اراک http://valieasr.tama.ir

۱۰۳

راهنمایی دخترانه شاهد حاج عراقچی ناحیه ۱ اراک http://hajeraghchi.tama.ir

۱۰۴

ابتدایی دخترانه گلهای محمدی ناحیه ۱ اراک http://golhayemohamadi.tama.ir

۱۰۵

هنرستان کاردانش پسرانه قائم مقام فراهانی ناحیه ۱ اراک http://ghaemmagham.tama.ir

۱۰۶

راهنمایی پسرانه شاهد شهدای فرهنگی ناحیه ۱ اراک http://shfarhangi.tama.ir

۱۰۷

دبیرستان پسرانه آزادگان ناحیه ۱ اراک http://azadegan.tama.ir

۱۰۸

هنرستان کاردانش پسرانه شهید فرهاد مقیمی ناحیه ۱ اراک http://sh-moghimi.tama.ir

۱۰۹

هنرستان کاردانش دخترانه شهدای آلومینیوم ناحیه ۱ اراک http://sh-al.tama.ir

۱۱۰

ابتدایی دخترانه مهر ناحیه ۱ اراک http://mehr.tama.ir

۱۱۱

ابتدایی پسرانه شهدای آذراب ناحیه ۱ اراک http://azarab.tama.ir

۱۱۲

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه خوارزمی ناحیه ۱ اراک http://kharazmi.tama.ir

۱۱۳

هنرستان کاردانش پسرانه شبانه روزی مصلح آباد ناحیه ۱ اراک http://moslehabad.tama.ir

۱۱۴

ابتدایی دخترانه شهدای ابراهیم آباد ناحیه ۱ اراک http://sh-ebrahimabad.tama.ir

۱۱۵

راهنمایی پسرانه ابن سینا ناحیه ۱ اراک http://ebnesina.tama.ir

۱۱۶

ابتدایی پسرانه شاهد شکوفه های ایثار ناحیه ۱ اراک http://isar.tama.ir

۱۱۷

ابتدایی دخترانه امام حسن مجتبی (ع) ناحیه ۱ اراک http://eh.tama.ir

۱۱۸

راهنمایی پسرانه دهگان ناحیه ۲ اراک http://dehgan.tama.ir

۱۱۹

دبیرستان دخترانه هیات امنایی تزکیه ناحیه ۲ اراک http://tazkyeh.tama.ir

۱۲۰

ابتدایی پسرانه شاهد شهید حمید بهرامی ناحیه ۲ اراک http://bahrami.tama.ir

۱۲۱

ابتدایی دخترانه شاهد شهدای دفاع مقدس ناحیه ۲ اراک http://shohada.tama.ir

۱۲۲

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه نام آوران ناحیه ۲ اراک http://namavaran.tama.ir

۱۲۳

ابتدایی پسرانه مولوی کمیجان http://molavi.tama.ir

۱۲۴

ابتدایی دخترانه ۱۳ آبان میلاجرد کمیجان http://13aban.tama.ir

۱۲۵

راهنمایی پسرانه شبانه روزی اندیشه کمیجان http://andisheh.tama.ir

۱۲۶

راهنمایی پسرانه شهید داوودی کمیجان http://davoodi.tama.ir

۱۲۷

راهنمایی پسرانه شهید زندیه کمیجان http://zandyeh.tama.ir

۱۲۸

راهنمایی پسرانه امام حسن (ع) کمیجان http://ehm.tama.ir

۱۲۹

دبیرستان پسرانه شبانه روزی قمر بنی هاشم (ع) کمیجان http://qbh.tama.ir

۱۳۰

دبیرستان پسرانه شهید رجایی کمیجان http://rajaee.tama.ir

۱۳۱

دبیرستان دخترانه معصومیه کمیجان http://masoomiyeh.tama.ir

۱۳۲

هنرستان کاردانش پسرانه فخرالدین عراقی کمیجان http://araghi.tama.ir

۱۳۳

هنرستان کاردانش دخترانه ساعی کمیجان http://saee.tama.ir

۱۳۴

راهنمایی دخترانه انقلاب (۲) کمیجان http://enghelab2.tama.ir

۱۳۵

هنرستان کاردانش پسرانه شهید صیاد شیرازی کمیجان http://sayadshirazi.tama.ir

۱۳۶

دبیرستان دخترانه حاج حسین رشیدی کمیجان http://rashidi.tama.ir

۱۳۷

دبیرستان پسرانه امام خمینی (ره) آشتیان http://emam1520.tama.ir

۱۳۸

ابتدایی پسرانه غفوری آشتیانی آشتیان http://ghafoori.tama.ir

۱۳۹

دبیرستان دخترانه الزهرا (س) آشتیان http://azahra.tama.ir

۱۴۰

دبیرستان دخترانه شهید محبوبه دانش آشتیان http://mahboobeh.tama.ir

۱۴۱

راهنمایی پسرانه شهید غلامرضا دانش آشتیان http://danesh1520.tama.ir

۱۴۲

راهنمایی پسرانه هیات امنایی شهید نورایی آشتیان http://norayee.tama.ir

۱۴۳

ابتدایی پسرانه توحید آشتیان http://tohid1520.tama.ir

۱۴۴

دبیرستان پسرانه حدید آشتیان http://hadid.tama.ir

۱۴۵

دبیرستان دخترانه محمد رسول الله (ص) آشتیان http://rasoolallah.tama.ir

۱۴۶

دبیرستان پسرانه شهید زینلی و پیش البرز آشتیان http://zeinaly.tama.ir

۱۴۷

دبیرستان پسرانه هنرستان دکتر خشایار تفرش http://tmkh.tama.ir

۱۴۸

هنرستان فنی حرفه ای دخترانه حاج مسلم شمس تفرش http://shams.tama.ir

۱۴۹

دبیرستان دخترانه زینب کبری (س) تفرش http://tmzk.tama.ir

۱۵۰

دبیرستان دخترانه فاطمه زهرا (س) تفرش http://tmfz.tama.ir

۱۵۱

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه کاریابی تفرش http://tmka.tama.ir

۱۵۲

راهنمایی دخترانه سرهنگ غفوری تفرش http://trgh.tama.ir

۱۵۳

راهنمایی دخترانه مصطفی مشیری تفرش http://trmm.tama.ir

۱۵۴

راهنمایی پسرانه سعدی تفرش http://trsa.tama.ir

۱۵۵

راهنمایی پسرانه شهید چمران تفرش http://trch.tama.ir

۱۵۶

راهنمایی پسرانه نمونه حاج ناظر تفرش http://trhn.tama.ir

۱۵۷

ابتدایی پسرانه کافی تفرش http://tbka.tama.ir

۱۵۸

ابتدایی دخترانه اسماعیل بهرامی تفرش http://tbeb.tama.ir

۱۵۹

ابتدایی دخترانه دکتر حسابی تفرش http://tbhe.tama.ir

۱۶۰

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه شهدای فرهنگی فراهان http://farhanghiyan.tama.ir

۱۶۱

هنرستان فنی حرفه ای دخترانه ارمغان دانش فراهان http://armaghan.tama.ir

۱۶۲

هنرستان کاردانش پسرانه علی صدری فراهان http://alisadriy.tama.ir

۱۶۳

دبیرستان پسرانه شبانه روزی شهید وثاقتی خنجین فراهان http://vesaghati.tama.ir

۱۶۴

دبیرستان دخترانه ارشاد فراهان http://ershad.tama.ir

۱۶۵

هنرستان کاردانش دخترانه حضرت فاطمه (س) فراهان http://fatima.tama.ir

۱۶۶

دبیرستان دخترانه مهدیه فراهان http://mahdieh.tama.ir

۱۶۷

دبیرستان پسرانه امام خمینی فراهان http://emamkhomini.tama.ir

۱۶۸

دبیرستان دخترانه شبانه روزی علیرضا معتضدی فراهان http://motazedy.tama.ir

۱۶۹

دبیرستان دخترانه حاج رضا دیاری فراهان http://hajdayari.tama.ir

۱۷۰

دبیرستان دخترانه آیندگان فراهان http://ayandeghan.tama.ir

۱۷۱

راهنمایی پسرانه دوازده فروردین فراهان http://12farvrdin.tama.ir

۱۷۲

راهنمایی دخترانه انقلاب اسلامی فراهان http://enghelab.tama.ir

۱۷۳

راهنمایی پسرانه شبانه روزی شهید یوسفی خنجین فراهان http://yosefi.tama.ir

۱۷۴

راهنمایی پسرانه بنیاد پانزده خرداد فراهان http://15khordad.tama.ir

۱۷۵

ابتدایی دخترانه حقیقت فراهان http://haghighat.tama.ir

۱۷۶

ابتدایی پسرانه امام مهدی فراهان http://emammahdi.tama.ir

۱۷۷

ابتدایی دخترانه شهیدباهنر فراهان http://shbahonar.tama.ir

۱۷۸

دبیرستان پسرانه شبانه روزی شهید بهشتی خنداب http://beheshti-khb.tama.ir

۱۷۹

راهنمایی پسرانه شبانه روزی حضرت ابوالفضل (ع) خنداب http://aha.tama.ir

۱۸۰

هنرستان کاردانش پسرانه شهدای حسینی خنداب http://hoseini-khb.tama.ir

۱۸۱

راهنمایی دخترانه شهید شیخ عباس صالحی خنداب http://salehi-khb.tama.ir

۱۸۲

هنرستان کاردانش پسرانه شهدای مس خنداب http://mas-khb.tama.ir

۱۸۳

ابتدایی دخترانه استثنایی بهاران خنداب http://baharan-khb.tama.ir

۱۸۴

هنرستان کاردانش دخترانه زینب کبری خنداب http://zeinab-khb.tama.ir

۱۸۵

دبیرستان دخترانه فاطمه الزهرا(س) خنداب http://fzahra-khb.tama.ir

۱۸۶

دبیرستان پسرانه شهدای فرهنگی خنداب http://farhangi-khb.tama.ir

۱۸۷

دبیرستان دخترانه آموزشگاه عدالت خنداب http://bakhtiari-khb.tama.ir

۱۸۸

راهنمایی دخترانه تزکیه خنداب http://tazkie-khb.tama.ir

۱۸۹

دبیرستان دخترانه شهدای محراب خنداب http://mehrab-khb.tama.ir

۱۹۰

دبیرستان پسرانه دبیرستان پسرانه علامه طبا طبای خنداب http://fahmide-khb.tama.ir

۱۹۱

دبیرستان پسرانه جابربن حیان(مجتمع شهید باکری) خنداب http://bakeri-khb.tama.ir

۱۹۲

دبیرستان دخترانه ارشاد(مجتمع بنت الهدی) خنداب http://bhoda-khb.tama.ir

۱۹۳

دبیرستان دخترانه هیات امنایی رسالت ساوه http://resalat-sav.tama.ir

۱۹۴

هنرستان فنی حرفه ای دخترانه حضرت معصومه (س) ساوه http://msm-sav.tama.ir

۱۹۵

ابتدایی دخترانه حاج فدایی ساوه http://fadaee-sav.tama.ir

۱۹۶

راهنمایی دخترانه عفیفه ساوه http://afifeh-sav.tama.ir

۱۹۷

دبیرستان پسرانه هیات امنایی باقرالعلوم ساوه http://bolum.tama.ir

۱۹۸

دبیرستان پسرانه نمونه علی بن ابیطالب ساوه http://abitaleb-sav.tama.ir

۱۹۹

دبیرستان دخترانه هیات امنایی رستگار ساوه http://rastegar-sav.tama.ir

۲۰۰

ابتدایی دخترانه غیردولتی شایستگان ساوه http://shayestegan.tama.ir

۲۰۱

راهنمایی دخترانه نمونه اختر ساوه http://akhtar.tama.ir

۲۰۲

هنرستان کاردانش پسرانه علم وصنعت ساوه http://els-sav.tama.ir

۲۰۳

ابتدایی پسرانه حاج محمد ابراهیم جراحی زاده (۱) ساوه http://jarahi1.tama.ir

۲۰۴

ابتدایی پسرانه آیت اله طالقانی ساوه http://taleghani-sav.tama.ir

۲۰۵

ابتدایی پسرانه غیردولتی علوی ساوه http://palavi-sav.tama.ir

۲۰۶

ابتدایی پسرانه غیردولتی ایمان ساوه http://eman-sav.tama.ir

۲۰۷

ابتدایی دخترانه غیردولتی عطیه ساوه http://atie.tama.ir

۲۰۸

ابتدایی دخترانه غیردولتی شهید غفاری ساوه http://ghaffari.tama.ir

۲۰۹

راهنمایی پسرانه امینیان (مجتمع امام علی ع ) ساوه http://aminiyan-sav.tama.ir

۲۱۰

راهنمایی پسرانه غیردولتی علوی ساوه http://ralavi-sav.tama.ir

۲۱۱

دبیرستان دخترانه غیردولتی حدیث ساوه http://hadis-sav.tama.ir

۲۱۲

راهنمایی دخترانه غیردولتی روشنگر ساوه http://roshangar-sav.tama.ir

۲۱۳

دبیرستان پسرانه غیردولتی بوعلی ساوه http://booali-sav.tama.ir

۲۱۴

دبیرستان پسرانه غیردولتی خوارزمی ساوه http://kharazmi-sav.tama.ir

۲۱۵

دبیرستان پسرانه نمونه طلبه شهید یعقوبزاده ساوه http://yzadeh-sav.tama.ir

۲۱۶

ابتدایی دخترانه غیردولتی سوفیا ساوه http://esofia-sav.tama.ir

۲۱۷

دبیرستان پسرانه دکتر حسابی نوبران http://drhesabi.tama.ir

۲۱۸

دبیرستان دخترانه الزهرا نوبران http://alzahra.tama.ir

۲۱۹

هنرستان کاردانش پسرانه شهید باهنر نوبران http://bahonar-no.tama.ir

۲۲۰

راهنمایی پسرانه شهید صابر نوبران http://shahidsaber.tama.ir

۲۲۱

راهنمایی دخترانه زینبیه نوبران http://zeynabiyeh.tama.ir

۲۲۲

دبیرستان دخترانه فاطمیه نوبران http://fatemiyeh.tama.ir

۲۲۳

راهنمایی دخترانه فاطمیه نوبران http://rfatemiyeh.tama.ir

۲۲۴

راهنمایی پسرانه سید جمال الدین نوبران http://sjd.tama.ir

۲۲۵

ابتدایی پسرانه آزادی نوبران http://azadi.tama.ir

۲۲۶

ابتدایی دخترانه عصمتیه نوبران http://esmatiyeh.tama.ir

۲۲۷

ابتدایی دخترانه نرجسیه نوبران http://narjesiyeh.tama.ir

۲۲۸

ابتدایی پسرانه هیات امنایی امیرکبیر خمین http://amirkabir.tama.ir

۲۲۹

ابتدایی دخترانه هیات امنایی مومنیه خمین http://momenieh.tama.ir

۲۳۰

ابتدایی دخترانه هیات امنایی پروین اعتصامی خمین http://parvin.tama.ir

۲۳۱

راهنمایی پسرانه هیات امنایی امام حسین خمین http://emamhosein.tama.ir

۲۳۲

راهنمایی دخترانه هیات امنایی عارفه خمین http://arefeh.tama.ir

۲۳۳

راهنمایی دخترانه هیات امنایی حدیث خمین http://hadis.tama.ir

۲۳۴

راهنمایی پسرانه هیات امنایی خاتم الانبیاء خمین http://khatam.tama.ir

۲۳۵

راهنمایی پسرانه شاهد المهدی خمین http://shahed-mahdi.tama.ir

۲۳۶

راهنمایی دخترانه شاهد دکتر نصیری خمین http://shahed-nasiri.tama.ir

۲۳۷

راهنمایی پسرانه نمونه علامه طباطبایی خمین http://tabatabaee.tama.ir

۲۳۸

راهنمایی دخترانه نمونه فهیمه خمین http://fahimeh.tama.ir

۲۳۹

راهنمایی پسرانه هیات امنایی علامه حلی خمین http://alameh-helli.tama.ir

۲۴۰

هنرستان کاردانش پسرانه امام علی (ع) خمین http://emamali.tama.ir

۲۴۱

دبیرستان پسرانه شاهد امام رضا (ع) خمین http://emamreza.tama.ir

۲۴۲

دبیرستان دخترانه شاهد شاهدان کوثر خمین http://kosar.tama.ir

۲۴۳

دبیرستان دخترانه نمونه عالمه خمین http://alemeh.tama.ir

۲۴۴

دبیرستان پسرانه هیات امنایی مطهری خمین http://motahari.tama.ir

۲۴۵

دبیرستان دخترانه شهدای معلم خمین http://moalem.tama.ir

۲۴۶

ابتدایی پسرانه شهید فهمیده خمین http://fahmideh.tama.ir

۲۴۷

دبیرستان دخترانه معصومین خمین http://masoomin.tama.ir

۲۴۸

دبیرستان پسرانه شبانه روزی طلوع فجر خمین http://fajr.tama.ir

۲۴۹

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه شهید دکتر چمران خمین http://chamran.tama.ir

۲۵۰

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه حاج مقیمی خمین http://haj-moghimi.tama.ir

۲۵۱

هنرستان فنی حرفه ای دخترانه ام البنین خمین http://omolbanin.tama.ir

۲۵۲

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه باهنر خمین http://bahonar-khn.tama.ir

۲۵۳

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه سید مصطفی خمینی محلات http://mostafa.tama.ir

۲۵۴

هنرستان فنی حرفه ای دخترانه دکتر محمود حسابی محلات http://hesabi.tama.ir

۲۵۵

هنرستان کاردانش دخترانه بانوامین اصفهانی محلات http://bano.tama.ir

۲۵۶

هنرستان کاردانش پسرانه الغدیر محلات http://alghadir.tama.ir

۲۵۷

دبیرستان پسرانه شهید بهشتی محلات http://beheshti-mt.tama.ir

۲۵۸

دبیرستان دخترانه هیات امنایی پروین اعتصامی محلات http://parvin-mt.tama.ir

۲۵۹

دبیرستان دخترانه تربیت محلات http://tarbiyat.tama.ir

۲۶۰

دبیرستان دخترانه فاطمه الزهرا (س) محلات http://azahra-mt.tama.ir

۲۶۱

راهنمایی پسرانه نمونه رازی محلات http://razi.tama.ir

۲۶۲

راهنمایی پسرانه سیدمرتضی محلات محلات http://seyedmorteza.tama.ir

۲۶۳

راهنمایی دخترانه شهید سیدمحمد موسوی محلات http://mosavi.tama.ir

۲۶۴

راهنمایی پسرانه هیات امنایی حمیدرضا منصوری محلات http://mansoori.tama.ir

۲۶۵

راهنمایی دخترانه شهید حسن انصاری محلات http://ansari.tama.ir

۲۶۶

راهنمایی دخترانه بنت الهدی صدر محلات http://hoda.tama.ir

۲۶۷

راهنمایی دخترانه شهید مدرس محلات http://modares.tama.ir

۲۶۸

راهنمایی دخترانه شهید مصطفی ابراهیمی محلات http://ebrahimi.tama.ir

۲۶۹

راهنمایی دخترانه عصمت محلات http://esmat.tama.ir

۲۷۰

ابتدایی دخترانه شهید محلاتی محلات http://mahallati.tama.ir

۲۷۱

ابتدایی پسرانه شهید غضنفری محلات http://srg.tama.ir

۲۷۲

ابتدایی دخترانه شهدا محلات http://nimvar.tama.ir

۲۷۳

دبیرستان پسرانه علی ابن ابیطالب دلیجان http://abitaleb.tama.ir

۲۷۴

دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی دلیجان http://d-parvin.tama.ir

۲۷۵

ابتدایی پسرانه امام رضا(ع) دلیجان http://emamreza-dn.tama.ir

۲۷۶

ابتدایی دخترانه حضرت معصومه(س) دلیجان http://h-masomeh.tama.ir

۲۷۷

ابتدایی پسرانه مفتح دلیجان http://mofateh.tama.ir

۲۷۸

ابتدایی دخترانه صدیقه طاهره دلیجان http://s-tahereh.tama.ir

۲۷۹

هنرستان کاردانش پسرانه هاشمی نژاد دلیجان http://hashemi.tama.ir

۲۸۰

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه ابن سینا دلیجان http://ebnsina.tama.ir

۲۸۱

راهنمایی پسرانه انقلاب اسلامی دلیجان http://e-eslami.tama.ir

۲۸۲

راهنمایی دخترانه بنت الهدی دلیجان http://bentolhoda.tama.ir

۲۸۳

راهنمایی دخترانه بهشت دلیجان http://behesht.tama.ir

۲۸۴

ابتدایی پسرانه دکتر حسابی دلیجان http://d-hesabi.tama.ir

۲۸۵

دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهیددکتر بهشتی دلیجان http://d-beheshti.tama.ir

۲۸۶

دبیرستان دخترانه الزهرا دلیجان http://d-azahra.tama.ir

۲۸۷

راهنمایی پسرانه شبانه روزی شهید فهمیده دلیجان http://d-fahmideh.tama.ir

۲۸۸

هنرستان کاردانش دخترانه اندیشه دلیجان http://k-andisheh.tama.ir

۲۸۹

راهنمایی دخترانه طریق الاسلام دلیجان http://tarigholeslam.tama.ir

۲۹۰

ابتدایی دخترانه عترت دلیجان http://d-etrat.tama.ir

۲۹۱

ابتدایی دخترانه عصمت دلیجان http://d-esmat.tama.ir

۲۹۲

ابتدایی دخترانه نجمه دلیجان http://najmeh.tama.ir

۲۹۳

راهنمایی پسرانه مجتمع امام خمینی نراق دلیجان http://d-emam.tama.ir

۲۹۴

راهنمایی پسرانه شاهد پیامبر اعظم شازند http://sh-payambar.tama.ir

۲۹۵

راهنمایی دخترانه نمونه سمیه شازند http://somaye.tama.ir

۲۹۶

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه طالقانی شازند http://taleghani.tama.ir

۲۹۷

هنرستان کاردانش پسرانه ولیعصر شازند http://valiasr.tama.ir

۲۹۸

دبیرستان دخترانه کوثر شازند http://sh-kosar.tama.ir

۲۹۹

هنرستان کاردانش پسرانه سهل ابن علی شازند http://sahlebnali.tama.ir

۳۰۰

دبیرستان پسرانه دین ودانش شازند http://dinodanesh.tama.ir

۳۰۱

دبیرستان دخترانه تربیت شازند http://tarbiat.tama.ir

۳۰۲

دبیرستان پسرانه دکتر حسابی شازند http://dr-hesabi.tama.ir

۳۰۳

هنرستان کاردانش دخترانه وزیری شازند http://vaziri.tama.ir

۳۰۴

راهنمایی پسرانه شهید تندگویان شازند http://sh-tondgooyan.tama.ir

۳۰۵

ابتدایی دخترانه شهید حمزه آستانه شازند http://sh-hamze.tama.ir

۳۰۶

ابتدایی دخترانه هیات امنایی محجوب شازند http://mahjoob.tama.ir

۳۰۷

ابتدایی پسرانه هیات امنایی شهید رجایی شازند http://sh-rajayi.tama.ir

۳۰۸

راهنمایی پسرانه شهید فهمیده شازند http://sh-fahmide.tama.ir

۳۰۹

راهنمایی پسرانه عزیز سلطانی شازند http://azizsoltani.tama.ir

۳۱۰

راهنمایی دخترانه عصمت شازند http://sh-esmat.tama.ir

۳۱۱

راهنمایی پسرانه دکتر آیت شازند http://dr-ayat.tama.ir

۳۱۲

راهنمایی دخترانه سمیه ناحیه ۱ اراک http://rs.tama.ir

۳۱۳

ابتدایی پسرانه شهید مصطفی خمینی زرندیه http://mostafa-kh.tama.ir

۳۱۴

ابتدایی پسرانه اندیشه زرندیه http://z-andisheh.tama.ir

۳۱۵

ابتدایی دخترانه نساء زرندیه http://nesa.tama.ir

۳۱۶

راهنمایی دخترانه آزاده ۲ زرندیه http://azadeh2.tama.ir

۳۱۷

راهنمایی پسرانه شهید مطهری زرندیه http://motahhari.tama.ir

۳۱۸

دبیرستان دخترانه فاطمیه زرندیه http://z-fatemiyeh.tama.ir

۳۱۹

دبیرستان پسرانه معلم زرندیه http://moallem.tama.ir

۳۲۰

دبیرستان دخترانه رسالت زرندیه http://resalat.tama.ir

۳۲۱

هنرستان فنی حرفه ای پسرانه جابرابن حیان زرندیه http://jaber.tama.ir

۳۲۲

هنرستان کاردانش دخترانه حضرت رقیه زرندیه http://roghayeh.tama.ir

۳۲۳

دبیرستان پسرانه فردوسی زرندیه http://ferdosi.tama.ir

۳۲۴

دبیرستان پسرانه شهید چمران زرندیه http://zchamran.tama.ir

۳۲۵

دبیرستان پسرانه امام خمینی علیشار زرندیه http://emam-alishar.tama.ir

۳۲۶

راهنمایی دخترانه الهام رازقان زرندیه http://elham.tama.ir

۳۲۷

راهنمایی پسرانه شهید بهشتی آسیابک زرندیه http://mba.tama.ir

۳۲۸

ابتدایی دخترانه استثنایی عرفان زرندیه http://erfan.tama.ir

۳۲۹

ابتدایی دخترانه هجرت زرندیه http://hejrat.tama.ir

۳۳۰

هنرستان کاردانش پسرانه شهید تندگویان سربند http://tondgooyan.tama.ir

۳۳۱

دبیرستان دخترانه حضرت زینب (س) سربند http://zeynab.tama.ir

۳۳۲

راهنمایی دخترانه حضرت رقیه (س) سربند http://roghayeh-sd.tama.ir

۳۳۳

ابتدایی دخترانه طفلان مسلم سربند http://teflanmoslem.tama.ir

۳۳۴

راهنمایی پسرانه امام محمدباقر (ع) سربند http://emam-bagher.tama.ir

۳۳۵

راهنمایی دخترانه ابن سینا سربند http://ebne-sina.tama.ir

۳۳۶

راهنمایی دخترانه امام رضا (ع) سربند http://emam-reza.tama.ir

۳۳۷

راهنمایی دخترانه ولایت سربند http://velayat.tama.ir

۳۳۸

راهنمایی دخترانه اندیشه سربند http://andisheh-sd.tama.ir

۳۳۹

ابتدایی دخترانه دکتر حسابی سربند http://drhesabi-sd.tama.ir

۳۴۰

ابتدایی دخترانه یاسین سربند http://yasin.tama.ir

۳۴۱

راهنمایی دخترانه فارابی سربند http://farabi.tama.ir

۳۴۲

ابتدایی دخترانه سعدی سربند http://sadi.tama.ir

۳۴۳

دبیرستان پسرانه شهید مصطفی خمینی هندودر سربند http://mostafa-sd.tama.ir

۳۴۴

دبیرستان دخترانه شبانه روزی فاطمیه کمیجان http://fatemiyeh-kn.tama.ir

۳۴۵

راهنمایی پسرانه امیر کبیر دلیجان http://akd.tama.ir

۳۴۶

راهنمایی پسرانه نمونه شهید یعقوب زاده ساوه http://sys.tama.ir

۳۴۷

دبیرستان دخترانه شایستگان ناحیه ۲ اراک http://dsh.tama.ir

۳۴۸

ابتدایی دخترانه غیردولتی خلاقیت مهرآفرین ناحیه ۱ اراک http://mehrafarin.tama.ir

 

برچسب‌ها:
 • نویسنده
  مدیر سایت
 • تعداد بازدید
  115,059 views
۳۲دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
 1. صدیقه موسوی :
  ۱۱ خرداد ۹۲

  با سلام .مدرسه راهنمایی علامه حلی ۱ در لیست شما نبود.متاسفانه اطلاعات از این مدرسه در سایر سایت ها هم نیست.با وجودی که از زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان شروع کار این مدرسه محرز بوده است. لطفا راهنمایی بفرمایید .با تشکر.

  • ترانه :
   ۱۱ دی ۹۶

   چرا باز نمی شه؟؟؟

 2. غلامرضا :
  ۲۸ خرداد ۹۲

  من از مشهد در جوار بارگاه منور رضوی خدمتتان سلام عرض میکنم
  از لیستی که درباره نام مدارس داشتید کمال تشکر را دارم
  اگر بتوانید شماره و آدرس این مدارس را هم در یک فایل به نمایش بگذارید ممنون میشوم چون یکی یکی وارد سایت مدارس شدن مشکل است

 3. غلامرضا :
  ۲۸ خرداد ۹۲

  هیچ کدام از سایت های مدارس باز نمیکند

 4. gandom :
  ۰۹ فروردین ۹۳

  افرین نمیدونستم انقدر مدرسه داره اراک

 5. شهرزاد :
  ۱۱ اردیبهشت ۹۳

  خب اینجوری که فایده نداره ، نه آدرسی نه شماره تلفنی .لینکا هم که باز نمیشن .
  الان من میخوام زنگ بزنم به کلیه مدارس واسه کارم . تو سایت آموزش پرورش که خیلی قدیمیه لیستشون همه شون الان عوض شده شما هم که ندارید . لطفا لیستتون رو با شماره تلفن و آدرس کامل کنید . خیلی احتیاج دارم

  • فاطمه :
   ۲۹ شهریور ۹۳

   میخای بشی معلممون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 6. سسسسسسسسسسس :
  ۱۸ خرداد ۹۳

  پس بقیه مدارس کجا هستتند؟ مثل بقیه الله ، مومنات و…..

 7. shebin :
  ۲۸ مرداد ۹۳

  سلام ممنون از زحماتتون ولی الان خیلی وقته مدارس دیگه راهنمایی نداره ….
  فقط ابتدایی و متوسطه شده ادرس ایمیلا هم که اصلا باز نمیشن……
  ادرس مدارسم اکثرا عوض شده لطف راهنمایی کنید…..
  با تشکر

 8. فردعباسی :
  ۳۱ شهریور ۹۳

  باسلام،لطفا شماره تلفن مدارس را هم قرار دهید.با تشکر

 9. با سلام و عرض ادب
  هنرستان غیر دولتی کمال رو اضافه نکردید
  هنرستان فنی و حرفه ای کمال
  ناحیه ۲
  رشته های الکترونیک ، حساب داری و کامپیوتر
  آدرس : اراک بعد از ۱۲ متری ملک

 10. alireza :
  ۱۸ مهر ۹۳

  هم وطن سلام خانواده مروتیان(داود)درشهردورودلرستان وفردیس کرج(پروانه)خائن به مردم لرستان و ایران؛ برای اطلاعات بیشترلطفابه صفحه من مراجعه نمایید.این پیام فقط برای اطلاع رسانیست.

 11. من تو مدر سه ی غیر دولتی سوفیا ۱۱ سالمه تو ساوه زندگی میکنم اما اینا حسودی شون شده . اسم مدارس غیر دولتی رو ننوشته تازه من ترکیه ای ام تازه ام فارسی بلد شدم ایران یکم کثیفه

  • سعید :
   ۲۴ دی ۹۴

   عزیزم تو اهل هرجایی که باشی مهم تر از همه چیز ادبته.
   ایران هر مشکلی هم که داشته باشه به تربیت بچه ها خیلی اهمیت میده.
   امیدوارم همه ی مردم ترکیه مثل پدر و مادر تو بچه هاشونو تربیت نکرده باشن.

  • زریجان :
   ۲۴ خرداد ۹۶

   وا بیشعور تو کجایی ایرانو رفتی الکی زر میزنی

 12. ببخشید اخلاقم یکم تند بود ایرانم زیبایی های خودشو داره۲

 13. محمد :
  ۰۷ دی ۹۳

  سیایتتون خیلی قدیمیه
  خب لطفا رسیدگی کنید

 14. hesam :
  ۰۵ اسفند ۹۳

  هیچ کدوم از سایت ها باز نمیکند

 15. mehrdad :
  ۱۸ اردیبهشت ۹۴

  من نمیتونم سایت مدرسه ی شهید بحرینی رو پیدا کنم لطفا راهنمایی کنید ممنون

 16. کیمیا :
  ۰۷ مهر ۹۴

  سلام. من در مدرسه ی فرزانگان راهنمایی اراک تحصیل میکنم ولی لینک سایتش و همچنین حتی اسمشم ندیدم.مدرسه ی تازه تاسیسی هم نیست ک بهانه ای داشته باشین.

  • Hamed :
   ۱۵ شهریور ۹۶

   بگرد پیدا میکنی ^-^

 17. KING :
  ۰۳ آبان ۹۴

  هیچ کدوم بازنمیشه

 18. محمد رضا :
  ۲۴ آذر ۹۴

  ببخشید لطفا وب سایت دبیرستان شهید چمران اراک ناحیه ۱ بگذارید

 19. سلام دبیرستان دخترانه زکیه کارچان چرا نیست

 20. رضا :
  ۱۴ خرداد ۹۵

  مدرسه غیر انتفاعی دخترانه ایران مهر در این لیست نیست….!!!!!

 21. بازتاب: کانال تلگرام و گروه مرکزی اراک ساوه خمین محلات

 22. بازتاب: سایت دبیرستان نمونه دولتی کوثر اراک

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه